تهویه

سوپرهیت و سابکول و کاربرد آنها در سیستم تهویه مطبوع

سوپرهیت و سابکول در سیستم تهویه مطبوع

سوپرهیت چیست؟

سوپرهیت چیست ؟ سوپرهیت به میزان افزایش دمای بخار یک مایع فرار بعد از جوشیدن آن گفته می شود. به عبارت دیگر، سوپرهیت تفاوت دمای بخار با دمای اشباع آن است. برای مثال، اگر دمای اشباع آب در فشار یک اتمسفر 100 درجه سانتیگراد باشد و دمای بخار آب 110 درجه سانتیگراد باشد، سوپرهیت آب 10 درجه سانتیگراد است. در این مقاله به سوپرهیت چیست ؟ معرفی سوپرهیت و سابکول _ نحوه اندازه گیری سوپرهیت و سابکول _ جدول سوپرهیت و سابکول  میپردازیم.

برای سوال سوپرهیت چیست باید گفت : سوپرهیت یکی از مفاهیم مهم در سیستم های تبرید و تهویه مطبوع است. زیرا باعث می شود که بخار مبرد در کمپرسور وارد شود و از خنک شدن زودهنگام و تراکم آن جلوگیری کند. این امر باعث افزایش کارایی و عمر کمپرسور می شود. همچنین، سوپرهیت می تواند در کنترل و تنظیم فشار و دمای سیستم تبرید و تهویه مطبوع مفید باشد.

اهمیت سابکول در سیستم تهویه مطبوع چیست؟

سابکول به میزان کاهش دمای مایع یک ماده فرار پس از تراکم آن گفته می شود. به عبارت دیگر، سابکول تفاوت دمای مایع با دمای اشباع آن است. برای مثال، اگر دمای اشباع بخار آب در فشار یک اتمسفر 100 درجه سانتیگراد باشد و دمای مایع آب 90 درجه سانتیگراد باشد، سابکول آب 10 درجه سانتیگراد است.

سابکول نیز یکی از مفاهیم مهم در سیستم های تبرید و تهویه مطبوع است. زیرا باعث می شود که مایع مبرد در اواپراتور وارد شود و از گرم شدن زودهنگام و جوشیدن آن جلوگیری کند. این امر باعث افزایش کارایی و عمر اواپراتور می شود. همچنین، سابکول می تواند در کنترل و تنظیم فشار و دمای سیستم تبرید و تهویه مطبوع مفید باشد.

نحوه اندازه گیری سوپرهیت و سابکول

برای نحوه اندازه گیری سوپرهیت و سابکول  ، باید از دستگاه هایی مانند ترمومتر، منومتر، ترموستات و ترموکوپل استفاده کرد. این دستگاه ها به ما امکان می دهند که دما و فشار مبرد را در نقاط مختلف سیستم تبرید و تهویه مطبوع بسنجیم و با استفاده از جداول و نمودارهای مربوطه، مقدار این دو را محاسبه کنیم. روش های اندازه گیری به شرح زیر است:

– اندازه گیری سوپرهیت: برای اندازه گیری سوپرهیت، باید دمای بخار مبرد را در خروجی اواپراتور و فشار مبرد را در ورودی کمپرسور بسنجیم. سپس با استفاده از جدول یا نمودار مربوط به مبرد مورد استفاده، دمای اشباع مبرد را در فشار مشخص شده پیدا کنیم. تفاوت دمای بخار مبرد با دمای اشباع آن، سوپرهیت می باشد. برای مثال، اگر دمای بخار مبرد R134a در خروجی اواپراتور 10 درجه سانتیگراد و فشار مبرد در ورودی کمپرسور 2 بار باشد، با استفاده از جدول مربوط به R134a، دمای اشباع مبرد در فشار 2 بار را برابر با -8.6 درجه سانتیگراد می یابیم. پس سوپرهیت برابر با 10 – (-8.6) = 18.6 درجه سانتیگراد است.
– اندازه گیری سابکول: برای اندازه گیری سابکول، باید دمای مایع مبرد را در خروجی کندانسور و فشار مبرد را در ورودی اواپراتور بسنجیم. سپس با استفاده از جدول یا نمودار مربوط به مبرد مورد استفاده، دمای اشباع مبرد را در فشار مشخص شده پیدا کنیم. تفاوت دمای اشباع مبرد با دمای مایع آن، سابکول می باشد. برای مثال، اگر دمای مایع مبرد R134a در خروجی کندانسور 40 درجه سانتیگراد و فشار مبرد در ورودی اواپراتور 10 بار باشد، با استفاده از جدول مربوط به R134a، دمای اشباع مبرد در فشار 10 بار را برابر با 45.1 درجه سانتیگراد می یابیم. پس سابکول برابر با 45.1 – 40 = 5.1 درجه سانتیگراد است.

چه عواملی میزان سوپرهیت و سابکول را تغییر می‌دهند؟

پیش تر به نحوه اندازه گیری سوپرهیت و سابکول پرداختیم .میزان این دو در سیستم تبرید و تهویه مطبوع ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار بگیرد. برخی از این عوامل عبارتند از:

– نوع و مقدار گاز مبرد: مبردهای مختلف دارای خواص حرارتی و فشاری متفاوتی هستند که بر میزان آنها تاثیر می گذارند. همچنین، مقدار مبردی که در سیستم جریان دارد، بر میزان سوپرهیت و سابکول اثر می گذارد. اگر مقدار مبرد کم باشد، میزان آنها بیشتر می شود و برعکس.
– تنظیمات کنترلی: تنظیمات کنترلی مانند ترموستات، اکسپنشن ولو، کنترل فشار و دما و غیره، بر میزان این دو تاثیر می گذارند. این تنظیمات می توانند باعث شوند که میزان این دو در حد مطلوب و مورد نیاز قرار بگیرد یا از آن خارج شود.
– شرایط محیطی: شرایط محیطی مانند دما، رطوبت، جریان هوا، تابش خورشیدی و غیره، بر میزان سوپرهیت و سابکول تاثیر می گذارند. این شرایط می توانند باعث شوند که میزان سوپرهیت و سابکول افزایش یا کاهش یابد.
– وضعیت تجهیزات: وضعیت تجهیزات مانند کمپرسور، کندانسور، اواپراتور، لوله ها، فیلترها، درایرها و غیره، بر میزان سوپرهیت و سابکول تاثیر می گذارند. این تجهیزات می توانند باعث شوند که میزان سوپرهیت و سابکول بهینه یا نامناسب باشد.

جدول سوپرهیت و سابکول

برای سهولت در محاسبه و اندازه گیری ، می توان از جدول سوپرهیت و سابکول استفاده کرد که مقادیر را برای مبردهای مختلف و در فشارها و دماهای مختلف نشان می دهند. این جدول ها می توانند به صورت کتاب یا نرم افزار موجود باشند. برای استفاده از این جدول ها، باید دما و فشار مبرد را در نقاط مورد نظر بسنجیم و سپس با مراجعه به جدول سوپرهیت و سابکول ، مقدار را پیدا کنیم. برای مثال، اگر مبرد R22 باشد و دمای بخار آن در خروجی اواپراتور 5 درجه سانتیگراد و فشار آن در ورودی کمپرسور 5.5 بار باشد، با مراجعه به جدول مربوط به R22، می توانیم مقدار سوپرهیت را برابر با 9.4 درجه سانتیگراد و مقدار سابکول را برابر با 6.9 درجه سانتیگراد بیابیم.

فشار (بار) دمای اشباع (°C) دمای بخار (°C) سوپرهیت (°C) دمای مایع (°C) سابکول (°C)
1 -26.1 -20 6.1 -30 4
2 -8.6 -5 3.6 -15 6.4
3 3.9 10 6.1 0 3.9
4 13.9 20 6.1 10 3.9
5 22.5 30 7.5 20 2.5
6 30.1 40 9.9 30 0.1
7 37.1 50 12.9 40 -2.9
8 43.5 60 16.5 50 -6.5
9 49.4 70 20.6 60 -10.6
10 54.8 80 25.2 70 -15.2

نکات مهم در مورد سوپرهیت و سابکول

پیش تر به سوال سوپرهیت چیست ؟ پرداختیم . سوپرهیت‌و‌سابکول دو مفهوم کلیدی در سیستم های تبرید و تهویه مطبوع هستند که باید به آن ها توجه کرد. برخی از نکات مهم در مورد سوپرهیت و سابکول عبارتند از:

– باید در حد مطلوب و مورد نیاز قرار بگیرند. اگر سوپرهیت و سابکول بیش از حد زیاد یا کم باشند، ممکن است باعث اختلال در عملکرد سیستم تبرید و تهویه مطبوع شوند. برای مثال، اگر سوپرهیت بیش از حد زیاد باشد، ممکن است باعث افزایش فشار و دمای کمپرسور و کاهش ظرفیت تبرید شود. اگر سوپرهیت بیش از حد کم باشد، ممکن است باعث ورود مایع مبرد به کمپرسور و خرابی آن شود. اگر سابکول بیش از حد زیاد باشد، ممکن است باعث کاهش ظرفیت تبرید و افزایش مصرف انرژی شود. اگر سابکول بیش از حد کم باشد، ممکن است باعث ورود بخار مبرد به اواپراتور و کاهش انتقال حرارت شود.
-باید به طور منظم و دقیق اندازه گیری و کنترل شوند. برای اندازه گیری سوپرهیت و سابکول، باید از دستگاه های معتبر و مطمئن استفاده کرد. برای کنترل سوپرهیت و سابکول، باید از تنظیمات کنترلی مناسب استفاده کرد. برای مثال، برای کنترل سوپرهیت، می توان از اکسپنشن ولو های ترموستاتیک، الکترونیکی یا دیجیتال استفاده کرد. برای کنترل سابکول، می توان از شیر های کنترل دما، فشار یا جریان استفاده کرد.
– سوپرهیت و سابکول باید با توجه به نوع و مشخصات سیستم تبرید و تهویه مطبوع تعیین شوند. برای تعیین سوپرهیت و سابکول، باید از داده های فنی و تجربی استفاده کرد. برای مثال، برای تعیین سوپرهیت، می توان از رابطه های ریاضی، جدول ها یا نمودارهای مربوط به مبرد مورد استفاده استفاده کرد. برای تعیین سابکول، می توان از رابطه های ریاضی، جدول ها یا نمودارهای مربوط به مبرد و کندانسور مورد استفاده استفاده کرد.

خلاصه

سوپرهیت و سابکول دو مفهوم کلیدی در سیستم های تبرید و تهویه مطبوع هستند که باید به آن ها توجه کرد. سوپرهیت به میزان افزایش دمای بخار مبرد بعد از جوشیدن آن و سابکول به میزان کاهش دمای مایع مبرد پس از تراکم آن گفته می شود. سوپرهیت و سابکول باید در حد مطلوب و مورد نیاز قرار بگیرند. اگر سوپرهیت و سابکول بیش از حد زیاد یا کم باشند، ممکن است باعث اختلال در عملکرد سیستم تبرید و تهویه مطبوع شوند. سوپرهیت و سابکول باید به طور منظم و دقیق اندازه گیری و کنترل شوند. برای اندازه گیری این دو ، باید از دستگاه های معتبر و مطمئن استفاده کرد. برای کنترل سوپرهیت و سابکول، باید از تنظیمات کنترلی مناسب استفاده کرد. سوپرهیت و سابکول باید با توجه به نوع و مشخصات سیستم تبرید و تهویه مطبوع تعیین شوند. برای تعیین سوپرهیت و سابکول، باید از داده های فنی و تجربی استفاده کرد. در این مقاله به سوال سوپرهیت چیست به طور کامل پرداختیم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *