تجهیزات سرمایشی

کولر گازی چگونه سرما تولید می‌کند؟

کولر گازی چگونه سرما تولید می‌کند؟

اصول اساسی تولید سرما در کولر گازی

کولر گازی یک دستگاه برودتی است که از اصول فیزیکی تبادل گرمایی برای تولید سرما استفاده می‌کند. این دستگاه با جذب گرما از محیط داخلی و دفع آن به محیط خارجی، موجب خنک شدن هوا در فضای مورد نظر می‌شود. کولر گازی از یک گاز خاص به نام مبرد یا فریون استفاده می‌کند که قابلیت تغییر حالت از گاز به مایع و برعکس را دارد. این گاز با عبور از قسمت‌های مختلف کولر گازی، دما و فشار خود را تغییر می‌دهد و در نتیجه گرما را جذب یا دفع می‌کند. در این مقاله به سوال”کولر گازی چگونه سرما تولید می‌کند؟” پاسخ اساسی داده شده است که در ادامه با آن آشنا می شویم.

کولر گازی چگونه سرما تولید می‌کند؟

کولر گازی با استفاده از یک چرخه تبرید تراکمی، سرما تولید می‌کند. این چرخه شامل چهار قسمت اصلی است: کمپرسور، کندانسور، اواپراتور و لوله مویی. این قسمت‌ها با هم به صورت زیر کار می‌کنند:

 • کمپرسور کولر گازی: این قسمت گاز مبرد را از اواپراتور مکش می‌کند و آن را تحت فشار بالا قرار می‌دهد. این باعث می‌شود که گاز مبرد از حالت گازی به حالت مایع تبدیل شود و دمای آن افزایش یابد. گاز مبرد مایع شده به کندانسور منتقل می‌شود.
 • کندانسور کولر گازی: این قسمت گاز مبرد مایع شده را خنک می‌کند و گرمای آن را به محیط خارجی دفع می‌کند. این باعث می‌شود که گاز مبرد مایع شده به حالت مایع سرد درآید و فشار آن کاهش یابد. گاز مبرد مایع سرد به لوله مویی منتقل می‌شود.
 • لوله مویی کولر گازی: این قسمت گاز مبرد مایع سرد را به اواپراتور رسانده و فشار آن را کاهش می‌دهد. این باعث می‌شود که گاز مبرد مایع سرد از حالت مایع به حالت گاز تبدیل شود و دمای آن کاهش یابد. گاز مبرد گازی سرد به اواپراتور منتقل می‌شود.
 • اواپراتور کولر گازی: این قسمت گاز مبرد گازی سرد را از لوله مویی دریافت می‌کند و آن را از روی یک مبدل حرارتی عبور می‌دهد. این باعث می‌شود که گاز مبرد گازی سرد گرما را از هوای محیط داخلی جذب کند و آن را خنک کند. هوای خنک شده توسط یک فن به فضای مورد نظر پخش می‌شود. گاز مبرد گازی گرم شده به کمپرسور باز می‌گردد و چرخه تکرار می‌شود.

در ادامه به سایر موارد مربوط به پاسخ سوال کولر گازی چگونه سرما تولید می‌کند میپردازیم.

اجزای اصلی کولر گازی و نقش آنها در تولید سرما

کولر گازی از اجزای مختلفی تشکیل شده است که هر یک نقش خاصی در عملکرد آن دارند. این اجزا عبارتند از:

 • یونیت داخلی : این قسمت شامل اواپراتور، فن، فیلتر و برد الکترونیکی است. این قسمت در داخل فضای مورد نظر نصب می‌شود و وظیفه آن خنک کردن هوا و پخش آن در محیط است. فیلتر نیز وظیفه تصفیه هوا از گرد و غبار و ذرات معلق را دارد.
 • یونیت خارجی : این قسمت شامل کمپرسور، کندانسور، فن و کپسول درایر است. این قسمت در خارج از فضای مورد نظر نصب می‌شود و وظیفه آن تولید سرما و دفع گرما به محیط خارجی است. کپسول درایر نیز وظیفه جذب رطوبت از گاز مبرد را دارد.
 • لوله‌های مسی کولر گازی : این قسمت از لوله‌هایی تشکیل شده است که گاز مبرد را از یونیت خارجی به یونیت داخلی و برعکس منتقل می‌کنند. این لوله‌ها باید از جنس مس باشند تا مقاومت و راندمان بالایی داشته باشند.
 • سیم‌های برقی: این قسمت از سیم‌هایی تشکیل شده است که برق را از منبع تغذیه به یونیت‌های داخلی و خارجی رسانده و ارتباط الکترونیکی بین آنها را برقرار می‌کنند.
 • ریموت کنترل: این قسمت یک دستگاه کنترل از راه دور است که به کمک آن می‌توان تنظیمات کولر گازی را تغییر داد.

در ادامه مقاله در پاسخ به سوال “کولر گازی چگونه سرما تولید می‌کند؟” به بررسی مراحل تولید سرما در کولر گازی می پردازیم.

مراحل تولید سرما در کولر گازی

برای درک بهتر چگونگی تولید سرما در کولر گازی و پاسخ به این سوال که کولر گازی چگونه سرما تولید می‌کند ، می‌توان مراحل زیر را دنبال کرد:

 • گام اول: کمپرسور گاز مبرد را از اواپراتور مکش می‌کند و آن را تحت فشار بالا قرار می‌دهد. این باعث می‌شود که گاز مبرد در کولر گازی از حالت گازی به حالت مایع تبدیل شود و دمای آن افزایش یابد. این فرآیند را می‌توان با فرمول زیر نشان داد:

P1​V1​=P2​V2​

که در آن P1​ و V1​ فشار و حجم گاز مبرد در اواپراتور و P2​ و V2​ فشار و حجم گاز مبرد در کمپرسور هستند. از آنجا که کمپرسور گاز مبرد را فشرده می‌کند، بنابراین P2​>P1​ و V2​<V1​ است. این باعث می‌شود که گاز مبرد کار و گرما دریافت کند و دمای آن بالا رود.

 • گام دوم: گاز مبرد مایع شده در کولر گازی به کندانسور منتقل می‌شود. کندانسور گاز مبرد مایع شده را خنک می‌کند و گرمای آن را به محیط خارجی دفع می‌کند. این باعث می‌شود که گاز مبرد مایع شده به حالت مایع سرد درآید و فشار آن کاهش یابد. این فرآیند را می‌توان با فرمول زیر نشان داد:

Q=mcΔT

که در آن Q گرمای دفع شده، m جرم گاز مبرد، c ظرفیت گرمایی گاز مبرد و ΔT تفاوت دمای گاز مبرد قبل و بعد از کندانسور هستند. از آنجا که کندانسور گاز مبرد را خنک می‌کند، بنابراین ΔT<0 است. این باعث می‌شود که گاز مبرد موجود در کولر گازی گرما از دست بدهد و دمای آن پایین بیاید.

 • گام سوم: در ادامه پاسخ به این سوال که کولر گازی چگونه سرما تولید می‌کند به کام سوم رسیدیم. در این گام گاز مبرد مایع سرد به لوله مویی منتقل می‌شود. لوله مویی گاز مبرد مایع سرد را به اواپراتور کولر گازی رسانده و فشار آن را کاهش می‌دهد. این باعث می‌شود که گاز مبرد مایع سرد از حالت مایع به حالت گاز تبدیل شود و دمای آن کاهش یابد. این فرآیند را می‌توان با فرمول زیر نشان داد:

P3​V3​=P4​V4​

که در آن P3​ و V3​ فشار و حجم گاز مبرد در کندانسور و P4​ و V4​ فشار و حجم گاز مبرد در اواپراتور هستند. از آنجا که لوله مویی گاز مبرد را گسترش می‌دهد، بنابراین P4​<P3​ و V4​>V3​ است. این باعث می‌شود که گاز مبرد کار و گرما از دست بدهد و دمای آن پایین بیاید.

 • گام چهارم: گاز مبرد گازی سرد به اواپراتور منتقل می‌شود. اواپراتور گاز مبرد گازی سرد را از روی یک مبدل حرارتی عبور می‌دهد. این باعث می‌شود که گاز مبرد گازی سرد گرما را از هوای محیط داخلی جذب کند و آن را خنک کند. این فرآیند را می‌توان با فرمول زیر نشان داد:

Q=mcΔT

که در آن Q گرمای جذب شده، m جرم گاز مبرد، c ظرفیت گرمایی گاز مبرد و ΔT تفاوت دمای گاز مبرد قبل و بعد از اواپراتور هستند. از آنجا که اواپراتور گاز مبرد را گرم می‌کند، بنابراین ΔT>0 است. این باعث می‌شود که گاز مبرد گرما دریافت کند و دمای آن بالا رود.

 • گام پنجم: گاز مبرد گازی گرم شده به کمپرسور باز می‌گردد و چرخه تکرار می‌شود. این چرخه باعث می‌شود که گاز مبرد در حالت‌های مختلف تغییر کند و گرما را از محیط داخلی به محیط خارجی انتقال دهد. در نتیجه، هوای محیط داخلی خنک می‌شود و کولر گازی سرما تولید می‌کند.

نتیجه

در این مقاله، ما به بررسی اصول اساسی، اجزای اصلی و مراحل تولید سرما در کولر گازی و پاسخ به این سوال که کولر گازی چگونه سرما تولید می‌کند پرداختیم. ما دیدیم که کولر گازی از یک چرخه تبرید تراکمی استفاده می‌کند که شامل چهار قسمت کمپرسور، کندانسور، اواپراتور و لوله مویی است. ما نیز دیدیم که گاز مبرد یک گاز خاص است که قابلیت تغییر حالت از گاز به مایع و برعکس را دارد و با عبور از قسمت‌های مختلف کولر گازی، دما و فشار خود را تغییر می‌دهد و در نتیجه گرما را جذب یا دفع می‌کند. این گرمایش و سرمایش گاز مبرد با استفاده از فرمول‌های فیزیکی قابل توضیح است. در نهایت، ما نتیجه گرفتیم که کولر گازی با جذب گرما از محیط داخلی و دفع آن به محیط خارجی، موجب خنک شدن هوا در فضای مورد نظر می‌شود.

پاسخ به سوالات پر تکرار

در این بخش، ما به پاسخ برخی از سوالات پر تکرار در مورد “کولر گازی چگونه سرما تولید می‌کند؟” می‌پردازیم.

 • سوال: چرا کولر گازی گاز مبرد را از حالت گازی به حالت مایع تبدیل می‌کند؟
 • پاسخ: کولر گازی گاز مبرد را از حالت گازی به حالت مایع تبدیل می‌کند تا بتواند گرما را به راحتی از یک قسمت به قسمت دیگر انتقال دهد. گاز مبرد مایع شده دارای چگالی بیشتری است و بنابراین می‌تواند گرما را با حجم کمتری حمل کند. همچنین، گاز مبرد مایع شده دارای فشار بیشتری است و بنابراین می‌تواند گرما را با سرعت بیشتری جابه‌جا کند.
 • سوال: چرا کولر گازی گاز مبرد را از حالت مایع به حالت گاز تبدیل می‌کند؟
 • پاسخ: کولر گازی گاز مبرد را از حالت مایع به حالت گاز تبدیل می‌کند تا بتواند گرما را به راحتی از محیط داخلی جذب کند. گاز مبرد گازی شده دارای چگالی کمتری است و بنابراین می‌تواند گرما را با حجم بیشتری دریافت کند. همچنین، گاز مبرد گازی شده دارای فشار کمتری است و بنابراین می‌تواند گرما را با سرعت کمتری از دست بدهد.
 • سوال: چرا کولر گازی گاز مبرد را خنک می‌کند؟
 • پاسخ: کولر گازی گاز مبرد را خنک می‌کند تا بتواند گرما را به محیط خارجی دفع کند. گاز مبرد خنک شده دارای دمای پایین‌تری است و بنابراین می‌تواند گرما را با تفاوت دمای بیشتری به کندانسور انتقال دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *